Matsunaga, Michiharu / Maki Ishii / Satoshi Ohmae / Toshio Hosokawa / Yoshihiro Kanno / Makoto Shinohara

Double Talk

Werke von Michiharu Matsunaga, Maki Ishii, Satoshi Ohmae, Toshio Hosokawa, Yoshihiro Kanno und Makoto Shinohara

Verlag/Label: Dreyer.Gaido
erschienen in: Neue Zeitschrift für Musik 2003/03 , Seite 82